Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik van u zelf heb ontvangen van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts, fysiotherapeut of specialist.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent ondermeer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen als u hierom vraagt, dus met uw expliciete toestemming.
voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie (zodat ik een factuur kan opstellen).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
Uw naam en woonplaats
datum van de behandeling
korte omschrijving van de behandeling (meestal: natuurgeneeskundige behandeling)
de kosten van het consult
(adres, geboortedatum en verzekeringsnummer vult u, indien nodig, zelf in)

Home